return to list

🤓 Webmaster/Front-end Developer

5 500 - 7 000 PLN net

🌍 Janmedia Interactive | Wybickiego 1, Wrocław

🖥 http://www.janmedia.pl

👉 Requirements:

 • HTML5/CSS3 🔸🔸🔸
 • JavaScript (ES6+) 🔸🔸🔸
 • Jira/Git 🔸🔸🔸
 • AngularJS 🔸🔸
 • Umiesz kre­atyw­nie wy­ko­rzy­sty­wać tech­no­lo­gie we­bo­we? Ch­cesz roz­wi­jać swo­je am­bi­cje re­ali­zu­jąc cie­ka­we pro­jek­ty? Ch­ce­my za­pro­sić Cię do na­sze­go ze­spo­łu w ro­li po­my­sło­we­go fron­t-end de­ve­lo­pe­ra i ra­zem z To­bą ro­bić to, co lu­bi­my.
  Ra­zem bę­dzie­my two­rzyć roz­wią­za­nia po­ma­ga­ją­ce na­szym klien­tom sku­tecz­nie i efek­tyw­nie od­na­leźć się w świe­cie tech­no­lo­gii in­for­ma­cyj­nych.

  Cze­go szu­ka­my?
   
  Ce­ni­my:
   
  Bę­dzie świet­nie, je­śli do­dat­ko­wo:
   
  Ofe­ru­je­my: