return to list

🤓 Junior Java Developer

3 200 - 4 500 PLN net

🌍 Janmedia Interactive | Wybickiego 1, Wrocław

🖥 http://www.janmedia.pl

👉 Requirements:

 • Java 🔸🔸🔸🔸
 • SQL 🔸🔸🔸
 • Open source 🔸🔸🔸
 • agile 🔸🔸🔸
 • Scrum 🔸🔸🔸
 • Git 🔸🔸

 • Junior Java Developer

  Do­łącz do nas je­że­li chcesz roz­wi­jać swo­je kom­pe­ten­cje w pro­gra­mo­wa­niu w Ja­vie, in­te­re­su­je Cię te­ma­ty­ka e-com­mer­ce i je­steś otwar­ty na cią­gły roz­wój. Po­tra­fisz coś jesz­cze? Świet­nie! Po­wiedz nam o tym na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej. W za­kres Two­ich za­dań bę­dzie wcho­dzić bie­żą­ca ob­słu­ga i roz­wój naj­więk­sze­go w swo­jej ka­te­go­rii skle­pu in­ter­ne­to­we­go mi­li­ta­ria.pl oraz ser­wi­su ne­xto.pl, wdra­ża­nie no­wych sys­te­mów e-com­mer­ce oraz roz­wi­ja­nie no­we­go pro­duk­tu fir­my.

  Cze­go szu­ka­my?


   Ce­ni­my:


  Co mo­że­my Ci za­ofe­ro­wać?