Praca w IT

Wzorce odporności na awarie w systemach rozproszonych

Apptio

Tworzenie systemów rozproszonych wiąże się z koniecznością radzenia sobie z wieloma nowymi problemami, niespotykanymi zwykle w aplikacjach działających jako jeden proces.

Wstęp

Wewnątrz pojedynczego procesu możemy być pewni, że wywołana funkcja zostanie wykonana, a zaraz po jej zakończeniu otrzymamy rezultat lub informację o błędzie (w postaci zwróconej wartości lub wyjątku). W systemach rozproszonych nie mamy takich gwarancji. Wiadomości między serwisami mogą się gubić lub docierać w niewłaściwej kolejności, serwery mogą ulegać awarii, połączenia sieciowe mogą zostać zerwane lub, w przypływie nagłej popularności usługi, serwery mogą zostać zasypane nadmierną liczbą zapytań, których nie będą w stanie obsłużyć.

Często od nowoczesnych systemów wymaga się wysokiej dostępności. Z drugiej strony, wszystkie ich składowe (oprogramowanie, sieć, dyski, komputery itd.) są do pewnego stopnia zawodne. Problemy z jednym komponentem mogą powodować kaskadowe wystąpienie problemów w innych częściach systemu, prowadząc w ten sposób nawet do jego całkowitej niedostępności.

W dalszej części artykułu poznamy niektóre z powszechnie stosowanych wzorców pozwalających na projektowanie systemów, które będą do pewnego stopnia odporne na częściowe awarie. Tę cechę określa się mianem fault tolerance.

Redundancja

Części systemu, których awaria może spowodować jego całkowitą niedostępność, określane są jako pojedyncze punkty awarii (ang. single point of failure). Wyeliminowanie ich pozwoli nam poprawić dostępność systemu i jego odporność na błędy.

Często serwery baz danych stanowią pojedynczy punkt awarii w aplikacjach. Większość powszechnie stosowanych RDBMS (Relational Database Management System) może zostać skonfigurowana, aby działać w trybie wysokiej dostępności (high availability). Wtedy, oprócz głównego serwera (primary), działa także co najmniej jedna jego replika – serwer zapasowy (secondary), gotowy w trakcie awarii przejąć jego rolę. 

Pomiędzy serwerami danych może zachodzić replikacja synchroniczna. To znaczy, że każda operacja wykonana na głównym serwerze musi być natychmiast wykonana na serwerze zapasowym. Replikacja synchroniczna spowalnia wykonanie wszystkich operacji, ponieważ wymaga potwierdzenia każdej z nich przez serwer zapasowy, ale w przypadku awaryjnego przepięcia (ang. failover) gwarantuje brak utraty danych. Drugą opcją jest replikacja asynchroniczna, gdzie serwer zapasowy może wykonywać operacje z opóźnieniem.  Przy użyciu replikacji asynchronicznej i konieczności awaryjnego przepięcia, serwer zapasowy, przejmujący teraz rolę serwera głównego, może nie posiadać najnowszych zmian, które zostały niedawno wykonane.

Zachowanie bazy danych, działającej w trybie wysokiej dostępności, w przypadku awarii serwera głównego

Aby usługa nie stała się pojedynczym punktem awarii, musi być uruchomiona co najmniej na dwóch serwerach, z którymi użytkownik komunikuje się za pośrednictwem mechanizmu równoważenia obciążenia (ang. load balancer). W przypadku wystąpienia awarii jednego z serwerów, może on wykryć ten błąd za pomocą mechanizmu health check i przestać przekierowywać ruch do tego serwera, dopóki usterka nie ustanie. Takie rozwiązanie pozwala również na skalowanie liczby serwerów w odpowiedzi na zwiększone obciążenie.

Wykorzystanie mechanizmu równoważenia obciążenia powoduje, że kolejne zapytania od jednego użytkownika mogą trafiać do różnych maszyn. Jeżeli przechowują one dane powiązane z sesją użytkownika w pamięci, może to skutkować tym, że dane pozornie “znikają”. Na przykład, sklep internetowy przechowujący zawartość koszyka w pamięci serwera może “zgubić” poprzednio dodane towary.

Można skonfigurować load balancer, tak żeby wszystkie zapytania w ramach jednej sesji użytkownika powiązane były zawsze z jednym serwerem (tzw. session affinity). Pozornie rozwiązuje to problem, ponieważ przy normalnym działaniu użytkownik będzie widział spójny widok koszyka w ramach jednej sesji. Co jednak w przypadku awarii tego jednego serwera? Polecanym rozwiązaniem tego problemu jest uczynienie serwerów bezstanowymi i przechowywanie sesji użytkownika w osobnej bazie danych.

Przykład działania mechanizmu równoważenia obciążenia pomiędzy kilkoma bezstanowymi serwerami aplikacji. Jeden z nich jest niedostępny, więc został wyłączony z obsługi zapytań, do czasu powrotu do normalnego funkcjonowania.

Timeout

Kiedy procesy komunikują się po asynchronicznej sieci (takiej jak Internet), maksymalny czas dostarczenia wiadomości jest nieograniczony. Może ona także zostać porzucona, nie docierając do odbiorcy.

Jeżeli wyślemy wiadomość, na którą nie otrzymaliśmy odpowiedzi, nie ma sposobu stwierdzenia, czy:

 • wiadomość zaginęła po drodze (nie dotarła do odbiorcy),
 • lub wiadomość dotarła do odbiorcy, ale w trakcie jej przetwarzania nastąpił błąd,
 • lub wiadomość dotarła do odbiorcy i jest w trakcie przetwarzania,
 • lub wiadomość dotarła do odbiorcy i została przetworzona, ale odpowiedź nie dotarła do nas.

Oczekiwanie w nieskończoność na odpowiedź, która może nigdy nie dotrzeć, prowadzi do blokowania wątków i połączeń a także może być przyczyną dalszych błędów. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie timeoutu, czyli ograniczonego czasu oczekiwania na odpowiedź i traktowanie każdej sytuacji, gdzie ten czas został przekroczony, jako błąd.

Kiedy sami tworzymy logikę komunikacji z innymi serwerami, sami też jesteśmy odpowiedzialni za właściwe zaimplementowanie mechanizmu timeoutu. Używając gotowych bibliotek warto sprawdzić, czy posiadają konfigurację timeoutu i dostosować ją do naszych potrzeb. Często domyślne wartości mogą nie odpowiadać naszemu użyciu.

Zbyt krótki timeout może skutkować częstym porzucaniem zapytań, które niedługo później zakończyłyby się sukcesem. Zbyt długi natomiast spowolni działanie systemu i zablokuje zasoby w sytuacji, kiedy otrzymanie odpowiedzi jest już mało prawdopodobne.

Jak więc dobrać długość timeoutu? Nie ma jednej, uniwersalnej wartości, która zadziała wszędzie. Warto jednak wziąć pod uwagę z jednej strony wymagania biznesowe (jak długo użytkownik będzie miał cierpliwość czekać na odpowiedź), a z drugiej realny, zmierzony przez nas czas odpowiedzi od serwera w różnych sytuacjach.

Retry

Co możemy zrobić, kiedy zapytanie do serwera zakończyło się niepowodzeniem? Jednym z rozwiązań jest ponowienie zapytania po krótkim czasie. Nie mamy jednak pewności, czy oryginalne zapytanie zostało poprawnie obsłużone, czy nie. Bezpiecznie powtarzać możemy tylko te zapytania, które są idempotentne, to znaczy, że jeżeli wykonamy je kilka razy, to stan systemu będzie taki sam, jakby zostały wykonane tylko raz.

Zasadność ponawiania zapytania zależy od tego, czy konkretny błąd, który wystąpił uważamy za przemijający (ang. transient) czy też wskazuje on na to, że zapytanie jest niepoprawne i za każdym razem zakończy się błędem. Określenie, które błędy są przemijające może wymagać wiedzy o protokole, za pomocą którego komunikujemy się z serwerem lub przeanalizowania możliwych wyjątków lub kodów błędów. Przykładowo w protokole HTTP, kody odpowiedzi z zakresu 500-599 wskazują na błąd serwera i mogą być potencjalnie rozwiązane po ponowieniu zapytania.

Często stosowanym schematem jest exponential backoff, czyli kilkukrotne ponawianie prób wykonania zapytania w wykładniczo rosnących odstępach czasowych (na przykład najpierw po 1 sekundzie, potem po 2, po 4, po 8 i po 16). Jest on korzystny, ponieważ unika zasypywania serwera dużą ilością zapytań, jeżeli błędy wynikają z nadmiernego jego obciążenia.

Fallback

Innym sposobem radzenia sobie z awariami zewnętrznych systemów jest posiadanie planu awaryjnego (ang. fallback). Na przykład załóżmy, że tworzymy serwis streamujący filmy i chcemy wyświetlić użytkownikowi listę sugerowanych pozycji do obejrzenia. Podstawowym sposobem zrealizowania tej funkcjonalności może być wykonanie zapytania do osobnego serwisu odpowiedzialnego za stworzenie spersonalizowanej listy propozycji, na podstawie indywidualnej historii przeglądania każdego użytkownika. Jeżeli takie zapytanie zawiedzie, bo np. serwis za nie odpowiedzialny jest niedostępny, możemy mieć plan awaryjny i, zgodnie z zasadami graceful degradation, wyświetlić użytkownikowi wcześniej przygotowaną statyczną listę najpopularniejszych pozycji – taką samą dla wszystkich.

Circuit Breaker

Wzorzec Retry opiera się na optymistycznym założeniu, że krótko trwający błąd, który wystąpił przy ostatnim wykonaniu operacji, przeminie i następnym razem zakończy się ona sukcesem. Co jednak w sytuacji dłużej trwającej awarii? Może zostało zerwane połączenie sieciowe do serwera lub jest on pod nadmiernym obciążeniem i nie może obsłużyć więcej ruchu? W takich sytuacjach pomocny dla nas będzie wzorzec Circuit breaker – nazwany tak przez analogię do bezpiecznika w systemach elektrycznych. Może znajdować się on w jednym z trzech stanów: zamkniętym, otwartym albo półotwartym:

 1. W stanie zamkniętym zapytania wykonywane są normalnie.
 2. W stanie otwartym zapytania nie są wykonywane, a skutkują natychmiastowym błędem.
 3. Stan półotwarty “przepuszcza” kilka zapytań w celu sprawdzenia, czy serwer wrócił do poprawnego działania. Jeżeli którekolwiek z nich zakończy się niepowodzeniem, circuit breaker wraca do stanu otwartego. Jeżeli wszystkie się powiodły, zakładamy, że awaria się zakończyła i circuit breaker przechodzi do stanu zamkniętego.
Diagram stanów circuit breakera

Circuit breaker nie jest przeciwieństwem wzorca Retry. Mogą być one skutecznie stosowane w połączeniu ze sobą. Wtedy pojedyncze, przemijające błędy będą skutkowały ponowieniem operacji. Z kolei seria zapytań zakończona niepowodzeniem spowoduje otwarcie circuit breakera i powstrzymanie wykonywania zapytań, aż serwer znów nie zacznie odpowiadać poprawnie.

Cache

Zastosowanie cache przy wykonywaniu zapytań pozwala znacznie zmniejszyć obciążenie serwera poprzez pamiętanie wyników poprzednich zapytań z tymi samymi parametrami i zwrócenie ich. Należy jednak pamiętać, że przypadku wykorzystania cache, otrzymane dane nie muszą być aktualne, a mogły zostać pozyskane wcześniej i zapamiętane. To, czy taka sytuacja jest dopuszczalna, zależy od wymagań biznesowych (np. czy jest to akceptowalne z punktu widzenia klienta) oraz modelu spójności danych w systemie. 

Cache’owane dane mogą być przechowywane osobno w pamięci każdej maszyny lub współdzielone poprzez wykorzystanie serwera cache (popularnymi rozwiązaniami są na przykład Memcached lub Redis). Niezależnie od przyjętego rozwiązania, pamięć dostępna do przechowywania wartości w cache jest ograniczona. Może nastąpić potrzeba zwolnienia jej poprzez usunięcie części poprzednio zapamiętanych wartości. Niektóre mechanizmy cache pozwalają na wybór strategii wyboru wartości do usunięcia. Do najpopularniejszych należą:

 • najdawniej używana (ang. Least Recently Used – LRU),
 • najrzadziej używana (ang. Least Frequently Used – LFU),
 • losowa.

Dane, które przechowujemy w cache mogą zmieniać się w czasie. Aby zapewnić, że nie udostępniamy zbyt starych wartości, możemy skonfigurować tzw. TTL (Time To Live) – czyli maksymalny czas przechowywania danych w cache, po którym są one automatycznie usuwane.

Load shedding

Przyczyną awarii systemu często może być nagły wzrost liczby zapytań do serwera. Może on prowadzić do wyczerpania zasobów lub nieakceptowalnie długiego czasu obsługi zapytań.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z nadmiernym ruchem jest tzw. load shedding. Jest to nieco paradoksalny sposób zwiększania dostępności systemu, ponieważ polega na natychmiastowej odmowie obsługi części zapytań w sytuacji dużego obciążenia serwera, aby obsłużyć resztę z nich w akceptowalnym czasie. To, czy load shedding przyniesie oczekiwany skutek i pozwoli na odciążenie serwera, zależy jednak od tego, czy jego klienci implementują opisane wcześniej wzorce obsługi błędów (retry z exponential backoff, circuit breaker, fallback). W najgorszym wypadku ruch do serwera może zostać jeszcze wzmożony przez wielu klientów wciąż ponawiających zapytania zakończone niepowodzeniem.

Rate limiter

Rate limiter umożliwia ograniczenie tempa obsługi zapytań dla każdego użytkownika i zasobu z osobna. Pozwala na uniemożliwienie monopolizowaniu wykorzystania zasobów przez jednego użytkownika oraz częściowe zapobieganie atakom typu Denial of Service. Ma zastosowanie, kiedy chcemy wprowadzić ograniczenia typu:

 • z jednego adresu IP można wykonać maksymalnie 10 zapytań HTTP na sekundę,
 • jeden użytkownik może pobrać maksymalnie 1GB danych dziennie,
 • jeden użytkownik może wysłać maksymalnie 20 komentarzy na godzinę.

Wszystkie one opierają się na zliczaniu zużycia zasobów w pewnym przedziale czasowym, zwykle z osobna dla każdego użytkownika i zasobu. W przypadku przekroczenia limitu, zapytanie nie jest obsługiwane. Wtedy klient w odpowiedzi powinien dostać informację o tym fakcie, żeby mógł odpowiednio zareagować. W protokole HTTP służy do tego kod odpowiedzi 429 Too Many Requests i opcjonalny nagłówek Retry-After informujący, po jakim czasie można ponowić zapytanie.

Kolejki wiadomości

Nie każde zapytanie musi zostać obsłużone w sposób synchroniczny. Jeżeli klient nie wymaga natychmiastowego wykonania polecenia i odpowiedzi od serwera, możemy zastosować kolejki wiadomości, takie jak RabbitMQ lub Amazon Simple Queue Service (SQS). Mają one wiele zalet:

 • służą jako bufor wiadomości, pozwalając w szczytowym momencie na przyjmowanie ich w szybszym tempie, niż są one obsługiwane przez serwer,
 • pozwalają na retransmisję nieobsłużonych wiadomości,
 • dają możliwość obsłużenia wiadomości nawet jeżeli klient i serwer nie są dostępni w tym samym czasie.

Automatyczne skalowanie

Dostawcy usług chmurowych udostępniają mechanizmy automatycznego skalowania aplikacji w zależności od aktualnych metryk wydajności. Możliwość szybkiego zwiększenia liczby serwerów w reakcji na zwiększony ruch, a po jego ustaniu, przywrócenie ich poprzedniej liczby dla redukcji kosztów. Podobne rozwiązania możliwe są również przy hostingu aplikacji on premise, z zastosowaniem systemów zarządzania kontenerami, ale wymagają dostępności wolnych zasobów obliczeniowych dla uruchomienia większej ilości kontenerów.

Podsumowanie

Istnieją biblioteki implementujące opisane wzorce, a także umożliwiające proste ich łączenie oraz konfigurację. W środowisku .NET popularnym rozwiązaniem jest Polly.

W tym artykule poznaliśmy niektóre z często stosowanych metod zapewniania stabilności i odporności na błędy w systemach rozproszonych. Chcącym zgłębić temat polecam książkę “Release it!” autorstwa Michaela Nygarda.

Staff Software Engineer w Apptio, zawodowo zajmuje się tworzeniem oprogramowania od 2013 roku. Interesuje się projektowaniem systemów rozproszonych, szeroko pojętą sztuczną inteligencją oraz algorytmiką.

Podobne artykuły

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://justjoin.it/blog/wzorce-odpornosci-na-awarie-w-systemach-rozproszonych/" order_type="social" width="100%" count_of_comments="8" ]